NKE-n minősített kurzus: PM-2101-1603-BS 

Tanulmányi pontszám: 6 pont

NKE-n minősített tanfolyam Pontszám: 17 pont

PM-2451-1805-BS 

NKE-n minősített tanfolyam Pontszám:7 pont

PM-2450-1805-BS


NKE-n minősített tanfolyam, pontszám: 7 pont.

PM-1832-1505-BS